Make your own free website on Tripod.com

Click here to go to Main Page!

กระจกส่องหลัง

อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ คือ กระจกส่องหลัง โดยปกติ

กระจกส่องหลังจะติดอยู่บริเวณขอบของกระจกบังลมหน้าด้านในห้องโดยสาร ซึ่งต้องใช้ควบคู่ กับกระจกข้าง

ที่อยู่บริเวณประตูหน้าทั้งสองข้าง ดังนั้นการปรับตำแหน่งของกระจกทั้งสามบานให้สัมพันธ์กัน จึงเป็นสิ่งที่

ต้องกระทำให้ถูกต้อง

 

คุณสมบัติของกระจกส่องหลังที่สำคัญมีอยู่ 2 ประการ คือ

1. ขนาดในการสะท้อนภาพ

2. ขนาดของกระจกส่องหลังควรมีขนาดกว้างและยาวพอที่จะเห็นกระจกบังลมหลังได้เต็มทั้งบาน

 

ประสิทธิภาพในการสะท้อนภาพ กระจกส่องหลังต้องให้ภาพจริงด้วยระยะจริง ดังนั้นการติดตั้งกระจกส่องหลังที่มีความยาวมาก ๆ และทำเป็นกระจกโค้ง ภาพที่อยู่บริเวณปลายทั้งสองของกระจกจะเพี้ยนไปจากภาพและระยะจริงทำให้การประมาณระยะของผู้ขับขี่ผิดพลาดได้

สำหรับกระจกมองข้างส่วนมากจะทำเป็นกระจกโค้งเล็กน้อยเพื่อให้เก็บภาพด้านข้างด้วยมุม

ที่กว้างมากขึ้น แต่ต้องให้ระยะที่ไม่ต่างไปจากระยะจริงมาก เพราะจะทำให้ผู้ขับขี่คำนวณระยะผิดพลาดซึ่ง

เป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะในขณะที่จะเปลี่ยนช่องทางเพื่อแซง การปรับกระจกส่องหลังทั้งสามบานก็มี

ความสำคัญ วิธีปรับที่ถูกต้องคือต้องปรับให้ได้ภาพที่สัมพันธ์กัน กล่าวคือก่อนที่ภาพของวัตถุจะพ้นจาก

เนื้อที่ของกระจกส่องหลัง ต้องปรากฎภาพนั้นในกระจกข้างแล้ว และก่อนที่ภาพของวัตถุจะพ้นจากเนื้อที่

ของกระจกข้าง ผู้ขับขี่ต้องเห็นวัตถุนั้นจากด้านข้างด้วยสายตาตนเอง

ฉะนั้นทุกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางผู้ขับขี่ควรตรวจสอบตำแหน่ง การใช้งานของกระจกส่องหลัง

ทั้งสามบานให้เหมาะสมกับตำแหน่งการขับขี่ของตน เพราะอุบัติเหตุที่รุนแรงอาจเกิดจากสาเหตุเพียงเล็ก

น้อยก็ได้

*****************************

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย Honda

Thanks a lot


Back To Top